Süleyman Kılıç

Süleyman Kılıç

BAVİAS olarak ,  iş ve sosyal güvenlik dünyasını ilgilendiren temel konularda, şirketin kanunlara uyumlu olması, bu konudaki risklerini doğru yönetmesi; zamanında ve doğru planlama yaparak teşvik fırsatlarını yakalayabilmesi  için bu konudaki bilgi ve tecrübemiz ile  sizler için çözüm üretmeyi hedeflemekteyiz.

Genel İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri:

• İşyeri bildirimi, sigortalı işe giriş ve işten çıkış işlemleri

• İş kazası ve meslek hastalığı olayları

• İşyeri tehlike sınıf ve derecesinin belirlenmesi

• Prim oranlarının ve prime esas kazançların belirlenmesi

• Aylık prim ve hizmet belgelerinin türü, mahiyeti ve kanun numaralarının belirlenmesi

• Sigorta primlerinin ödenmesi

• İdari para cezası uygulamaları, itirazlar ve kanun yollarına başvurma

• İş sözleşmesinin yapılması ve sona ermesi, devamı süresince yerine getirilmesi gerekenler

• Personel özlük dosyalarının güncellenmesi

İstihdam Teşvikleri Danışmanlık Hizmetleri:

• İstihdam teşviklerinden azami oranda yararlanma

Asgari İşçilik Danışmanlık Hizmetleri:

• İnşaat işlerinde asgari işçilik uygulaması

• İhale konusu işlerde asgari işçilik uygulaması

• SGK asgari işçilik araştırma ve incelemelerinde izlenmesi gereken strateji

• Asgari işçilik oranlarının belirlenmesi, itiraz ve yargı yoluna başvurma

• İşyeri kayıtlarının denetime hazırlanması

• Asgari işçilik uzlaşması

• SGK’dan ilişiksizlik yazısı temini

Asıl İşveren-Alt işveren İlişkileri Danışmanlık Hizmetleri:

• Asıl işveren-alt işveren ilişkilerinin iş ve sosyal güvenlik mevzuatına uygun olarak kurulması

• Alt işveren çalıştırmadan kaynaklanan risklerin yönetimi

İşyeri devir, birleşme ve bölünmelerinde danışmanlık hizmetleri

• Devir, birleşme ve bölünmelerde yapılması gereken bildirimler

• Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, birikmiş ücret alacakları ve prim borçlarından sorumluluk

• Muvazaalı kabul edilen hukuki işlemler

Yöneticilerin Sigortalılık ve Emeklilik Konularında Danışmanlık Hizmetleri:

• Yöneticilerin sigortalılık statülerinin doğru belirlenip belirlenmediği

• Yüksek emekli maaşı için izlenmesi gereken yol

• Sigortalılık statülerinde çakışma

• Aynı anda birden fazla sigortalılık statüsüne prim ödenmesi

Yabancıların Çalışma İzni ve Sosyal Güvenliklerine İlişkin Danışmanlık Hizmetleri:

• Çalışma ve ikamet izinlerinin alınması

• İlgili yerlere bildirimlerin yapılması ve yenilenmesi

• Çalışma izni taleplerinin reddi halinde itiraz ve yargı yoluna başvurulması

Yurt Dışına İşçi Gönderiminde Danışmanlık Hizmetleri:

• İkili sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde Türk işçi istihdamı

• İkili sosyal güvenlik sözleşmesi olan ülkelere geçici veya daimi işçi gönderimleri

• Türkiye-Almanya İstisna Akdi Anlaşması çerçevesinde Türkiye’deki firmaların Almanya’da iş üstlenmeleri ve işçi götürmeleri

• Türkiye-Libya ikili sosyal güvenlik sözleşmesi kapsamında Libya’da Türk işçi istihdamı

• Yurtdışında sigortalı çalıştıran gerçek ve tüzel kişi firmalara, çalışanları için yaptıkları sağlık giderlerinin tahsili konusunda danışmanlık ve hizmetleri

Sağlık Hizmet Sunucularına Danışmanlık Hizmetleri:

•Sağlık hizmetleri sunucularına, serbest eczanelere ilaç ve medikal firmalarına, sigorta şirketlerine; geri ödeme kuruluşları ve resmi kurumlar ile olan münasebetlerinde, alacaklarının takibinde ve ihtilaflarında her türlü hukuksal ve idari konularda danışmanlık ve hizmetleri

İş ve Sosyal Güvenlik İncelemelerinde Danışmanlık

• İşyeri kayıt ve belgelerinin denetime hazırlanması

• Denetim raporlarındaki önerilerin değerlendirilmesi, itiraz süreçlerini yönetme,

İş ve Sosyal Güvenlik Dava Danışmanlığı:

• Şirket avukatlarına dava ve itiraz dilekçelerinin hazırlanması sürecinde mevzuat desteği

İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarında Özel Denetim Hizmetleri:

  • İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin uygulamaların doğru ve yerinde olup olmadığı konularında özel denetim

Müşteri Eğitim ve Seminerleri:

• İş ve sosyal güvenlik mevzuatı ve değişikliklerinde eğitim ve seminerler

SERTİFİKALAR

iş güvenliği uzmanlığı belgesi
eğiticinin eğitimi